Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Mamy Prawo Decydować!

Zdecydowana większość członków spółdzielni wspiera nasze działania w odsunięciu obecnego zarządu Spółdzielni. Zachęca nas do wytrwałości. Zadają też pytania, co dalej? Co zamierzamy zrobić po ukonstytuowaniu rady nadzorczej?

1.) Należy wprowadzić zmiany do Statutu SM Pionier, które dadzą mieszkańcom prawo do utworzenia rady mieszkańców dla każdego budynku. Będą one miały prawem kontroli dokumentów i kosztów dotyczących budynku.

2.) Trzeba również powołać rady osiedlowe dla wszystkich 5 osiedli, trzech w Kętrzynie oraz po jednej w Reszlu i w Korszach. Te rady będą kontrolowały dokumenty i koszty swoich osiedli. 

3.) Walne zgromadzenie powinno mieć prawo odwołania członków zarządu, w tym prezesa, tak samo jakie ma teraz do odwołania członków rady nadzorczej. Przy dotychczasowym statucie odwołanie prezesa jest trudne i długotrwałe. Odwoływanie Książka trwa juz prawie rok. Członkowie rady nadzorczej nie powinni słuchać poleceń prezesa i jego prawników. Powinni go kontrolować i rozliczać, aby właściwie zadbać o interesy spółdzielców.

4.) Przed powołaniem prezesa należy zmienić statut, aby wprowadzić 3-letnią kadencję dla członków zarządu, taką samą jak dla rady nadzorczej. Zapewni to większą kontrolę działań zarządu.

5) W przesłuchaniu kandydatów na stanowisko prezesa oraz w komisji konkursowej powinni brać udział członkowie rad osiedlowych. To nie może być utajniony wybór prezesa, dokonany przez niepełny skład rady nadzorczej, w jakiejś kancelarii w Olsztynie, tak jak to proponują niektórzy członkowie rady nadzorczej.

Aby dać większą władzę członkom spółdzielni, poprzez zrealizowanie tych 5 punktów, należy na okres przejściowy, zgodnie z § 77 ust 1 statutu SM Pionier, delegować członków rady do zarządu. Delegowani członkowie powinni, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy:

A) Przygotować zmiany statutu.

B) Przygotować wybory rad osiedlowych i rad budynków.

B) Zwołać walne zgromadzenie w celu zatwierdzenia zmian.

Należy raz na zawsze skończyć z pokątnym i tajnym wyborem prezesa tak jak to było kilka lat wcześniej przy wyborze Książka a potem Nahornej. Mamy działać jawnie i przejrzyście, dla wszystkich członków naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

 

 

Spis treści