Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Jak Niedziółka

traci nasze miliony?

Cz.2.

Skierowanie sprawy do

Najwyższej Izby Kontroli

Z przeprowadzonej kontroli wynikają następujące wnioski

1. Komisja uznaje wniosek pełnomocnika procesowego Miasta pani Agnieszki Jakubowskiej z dnia 2 kwietnia 2022 r. o wniesieniu apelacji za zasadny i postępowanie apelacyjne powinno przebiegać zgodnie z obowiązującą procedurą.

Gdyby apelacja od wyroku Sądu Okręgowego była skuteczna, rozpoznawana byłaby w dniu 4 kwietnia 2023 r. bowiem na ten dzień Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyznaczył termin rozpoznania apelacji strony powodowej, o czym zawiadomił pełnomocnika Miasta. Dawało ono Miastu kilkumiesięczny okres oczekiwania na jkieś korzystne dla samorządów rozstrzygnięcia.

Komisja podkreśla, że dla przedmiotowego postępowania istotne znaczenie miałwyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2022 r. Sygn akt II CSKP  668/22 wydany po rozpatrzeniu kasacji Przasnysza oraz wyrok II CSKP 984/22 w sprawie Warszawy w podobnych sprawach,bowiem w sposób istotny zmieniają ocenę prawną dochodzenia roszczeń przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne. 

Powyższe wyroki, w ocenie Komisji będą miały wpływ na zmianę kierunku dotychczasowego orzecznictwa w tych sprawach. Istniała zatem duża doza prawdopodobieństwa, że Sąd Apelacyjny brałby pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyżej przywołanych wyrokach i nie można wykluczyć, że w wyniku apelacji sprawabyłaby ponownie rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Olsztynie a rozstrzygnięcie mogło być korzystne dla Miasta.

2Z uzasadnienia Postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 2 września 2022 r. wynika, że po otrzymaniu postanowienia Sądu Apelacyjnego, z dnia 28 czerwca 2022 r., zwalniającego z części opłaty sądowej, opłata w wysokości 100 tys. powinna być wniesiona do dnia 15 lipca 2022 r. Gmina Miejska Kętrzyn takiej opłaty w terminie jednak nie wniosła.

Jak wyjaśnił Burmistrz Miasta pan Ryszard Niedziółka decyzja o nie wniesieniu opłaty w terminie do 15 lipca 2022 r. była podyktowana przede wszystkim brakiem pozytywnych rozstrzygnięć sądów dla samorządów oraz przekonaniem o tym, że Sąd Apelacyjny podtrzyma wyrok sądu I instancji. Złożenie natomiast 8 sierpnia 2022 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty podyktowane było przyjęciem, w porozumieniu z kancelarią prawną,pewnej strategii, mającej dać czas przeczekania na jakieś pozytywne rozstrzygnięcie sądów w tych sprawach.

Jeżeli chodzi o uzasadnienie wniosku to,  w ocenie Komisji, jako nie wypełniające przesłanek określonych w art. 168 kpc nie mogło być uznane przez sąd za uzasadniające przywrócenie terminu, bowiem Burmistrz niedotrzymanie terminu wynikającego z Postanowienia uzasadnił urlopami urzędników w tym Sekretarza Urzędu i Burmistrza Miasta, a także brakiem świadomości urzędników, w odniesieniu do terminu wniesienia opłat sądowej.

3. Niezrozumiała w ocenie Komisji była decyzja Burmistrza Miasta o wypowiedzeniu w dniu 5 lipca 2022 r. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Kętrzyn radcom prawnym Kancelarii Prawnej VIA FIDES w Olsztynie, pani Joannie Mossakowskiej i Agnieszce Jakubowskiej w badanej sprawie sygn. I ACa 723/22.

Spowodowała ona, że w przedmiotowym postępowaniu Gmina Miejska Kętrzyn pozbawiona była przez okres 9 miesięcy profesjonalnej obsługi prawnej. Komisja nie zna powodów i uzasadnienia tej decyzji. Dopiero w dniu 30 marca 2023 r. Burmistrz Miasta tuż przed zakończeniem przedmiotowej sprawy udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprawie sygn. I ACa 723/22 pani Joannie Mossakowskiej.

4. Burmistrz Miasta pan Ryszard Niedziółka miał prawo podjąć decyzję o odstąpieniu od apelacji z uwagi na opinię pełnomocnika procesowego uprawdopodobniającego utrzymanie przez Sąd Apelacyjny wyroku I instancji. Komisja stoi jednak na stanowisku, że decyzja burmistrza była zbyt pochopna, bowiem już wyrok Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2022 r. II CSKP 380/22 wskazywał na zmieniającą się linię orzeczniczą i podtrzymując apelację konsekwentnie dążyć do zakończenia sprawy korzystnym dla Gminy Miejskiej Kętrzyn orzeczeniem. Ocenę Komisji uzasadniają także wyroki Sądu Najwyższego: II  CSKP  668/22 z 8 grudnia 2022 r., czy II CSKP 984/22 z 8 lutego 2023 r.

Burmistrz Miasta podjął jednak decyzję, która znalazła oparcie zdaniem Komisji w bezpodstawnej i przyjętej z góry tezie, że apelacja z pewnością zostanie rozstrzygnięta na niekorzyść Gminy Miejskiej Kętrzyn i będzie jedynie stratą 100 tys. złotych. Decyzja ta nie był a także poprzedzona konsultacją z Radą Miejską.

Komisja przypomina, że Rada Miejska 28 października 2019 r. podjęła stanowisko w sprawie roszczeń niepublicznych przedszkoli, którym zobowiązała Burmistrza Miasta do informowania Rady o stanie spraw i podejmowanych działaniach. Komisja zwraca uwagę, że o fakcie odrzucenia apelacji przez Sąd, zarówno Burmistrz jak i jego zastępca mieli wiedzę już 10 września 2022 r. 

Tą, jakże ważną informację, zatajono przed Radą udając, że sprawa toczy się zgodnie z procedurą. Informację o fakcie odrzucenia apelacji zatajono także podczas spotkania w dniu 16 marca 2023 r. radczyń prawnych kancelarii VIA FIDES z radnymi i burmistrzami, które na dzień spotkania od 5 lipca 2022r. nie posiadały pełnomocnictwa, o czym radni nie byli poinformowani.

Zatem decyzja Burmistrza Miasta pana Ryszarda Niedziółki z dnia 28 czerwca 2022 r., mająca znaczący wpływ na późniejsze Postanowienie Sądu Apelacyjnego o odrzuceniu apelacji skutkowała uprawomocnieniem się wyroku Sądu Okręgowego z 7 lutego 2022 r. i koniecznością wypłaty z budżetu Miasta zasądzonej kwoty ponad 4 mln zł., z czego 1 543 992,38 zł wypłacono w grudniu 2022 r., natomiast pozostałą kwotę w 10 rocznych ratach.

Świetle powyższych ustaleń i wniosków Komisja wnosi do Rady Miejskiej w Kętrzynie o:

Skierowanie sprawy do Delegatury NIK w Olsztynie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli pod kątem rzetelności i gospodarności działań Burmistrza Miasta Kętrzyn w obszarze objętym kontrolą Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji - Zbigniew Nowak

Zastępca Przewodniczącego - Edward Mitros

Członek Komisji - Roman Chodara

Członek Komisji - Czesław Ćwik

Członek Komisji - Władysław Zarecki

 

Pierwsza część protokołu: 

Jak Niedziółka traci nasze miliony? Cz.1. Porażający Protokół z kontroli. 

 

 

 

Spis treści