Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Pionier wycofała zażalenie z Sądu Apelacyjnego

Sytuacja prawna SM Pionier Cz. 2

Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko wnioskowali o wycofanie z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zażalenia Spółdzielni. Podczas spotkania w siedzibie Spółdzielni, w dniu 7 listopada 2023 r., zastępca prezesa Dariusz Powroźnik, w obecności radcy prawnego SM Pionier, zadeklarował wycofanie z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zażalenia złożonego na polecenie byłego prezesa A. Książka.

(...) Przy braku minimalnego reprezentatywnego składu Zarządu nie funkcjonuje również Rada Nadzorcza, której wybór we wrześniu 2022 r. na Walnym Zgromadzeniu na nową kadencję rady, został zakwestionowany i obecnie toczy się sprawa w Sądzie Okręgowym w Olsztynie o sygn. akt I C 1026/22 o unieważnienie uchwały o wyborze członków rady nadzorczej na kadencję 2022 – 2025 r. W listopadzie poleciłem wycofanie zażalenia spółdzielni w tej sprawie, co powinno przyspieszyć procedowanie w sądzie. (...)

Dariusz Powroźnik, Członek Zarządu Z-ca Prezesa ds. Technicznych i Inwestycyjnych

Źródło: Komunikat dot. sytuacji prawnej i gospodarczej Spółdzielni.

 

Podczas następnego spotkania w dniu 22 listopada 2023 r., radca prawny poinformował o Postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, z dnia 21 listopada  2023 r. w sprawie o sygn. akt. I ACz 608/23

 

P O S T A N O W I E N I E

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Jarosława S. przeciwko  Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie o uchylenie uchwał organu Spółdzielni, na skutek zażalenia pełnomocnika spółdzielni na pkt 4 postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie, z dnia 4 lipca 2023 r., sygn. akt I C 1026/22 postanawia: 

umorzyć postępowanie zażaleniowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pełnomocnik pozwanej Spółdzielni skutecznie cofnął zażalenie w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

O postanowieniu Sądu Okręgowego w Olsztynie, z dnia 4 lipca 2023 r., w sprawie o sygn. akt I C 1026/22, pisaliśmy w artykule:

Kurator zastąpi Ksiażka, Nahorną i Sobczaka w sprawie sądowej.

Po rezygnacji Książka i jego odejściu (ucieczce?) z dniem 31 października 2023 r., ustały przeszkody ze strony SM Pionier do rozpoczecia funkcjonowania rady nadzorczej wybranej w we wrześniu 2022 r. 

Nastąpi to po uprawomocnieniu  Postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie, z dnia 11 kwietnia 2023 r., w sprawie o sygn. akt I C 1026/22. Cały tekst Postanowienia i Uzasadnienia znajduje się w artykule: 

Postanowienie Sądu Okregowego w Olsztynie w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kętrzynie.

 

 

 

 

Sytuacja prawna SM Pionier

Cz. 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kętrzynie opublikowała KOMUNIKAT

Od 31 października 2023 r. spółdzielnia nie posiada wymaganego prawem składu Zarządu mogącego podejmować decyzje zastrzeżone dla tego organu. Stało się to z przyczyny złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji i rozwiązania stosunku pracy najpierw w sierpniu 2023 r członka zarządu – głównej księgowej i później 30 października 2023 r. złożenia rezygnacji przez prezesa z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Zarząd funkcjonuje w osobie Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i Inwestycyjnych, jest to zarząd kadłubowy.

(...) 

Praktycznie Zastępca Prezesa ds. Technicznych i Inwestycyjnych – członek Zarządu do pracy po długotrwałej absencji po wypadku wrócił 16 października 2023 r. i od tego czasu (od 31 października 2023 r.) jednoosobowo w ograniczonym zakresie zarządza spółdzielnią. Nowozatrudnieni pracownicy po zatrudnieniu w czerwcu tego roku starają się nadrobić zaległości z ostatniego półrocza. Z opóźnieniem zostało dokonane rozliczenie kosztów zużycia wody i podgrzania wody za okres od 01 stycznia 2023 r do 30 czerwca 2023 r., za co wszystkich spółdzielców przepraszam. Obecnie sytuacja zatrudnienia jest opanowana (chociaż występuje duża absencja chorobowa), Niebawem trafią do Państwa skrzynek pocztowych rozliczane kosztów zużycia gazu.

Dołożymy wszelkich starań by dokonywane rozliczenia mediów były przeprowadzone w terminie. 

Z poważaniem

Dariusz Powroźnik Członek Zarządu Z-ca Prezesa ds. Technicznych i Inwestycyjnych

 

Cały tekst komunikatu na stronie SM Pionier w Kętrzynie oraz na Facebook Kętrzyn Bez Cenzurypost z dnia 28-11-2023 r., pod adresem internetowym https://www.facebook.com/KetrzynBezCenzur/

O konieczności przedstawienia sytuacji prawnej na stronie internetowej SM Pionier, członkowie wybrani do rady nadzorczej rozmawiali podczas spotkania z zastępcą prezesa i prawnikiem Spółdzielni.

Sytuację prawną SM Pionier przedstawialiśmy w oparciu o dokumenty sądowe w artykułach: 

 

Postępowanie o wyznaczenie kuratora

Zarządzenie o wskazanie kuratora Sąd wydał 20-11-2023 r., w poniedziałek,  o godz. 8:36. Według zapisów w Portalu Rejestrów Sądowych zostało opublikowane w tym samym dniu 20-11-2023 r.

Dlaczego więc pełnomocnik i wnioskodawcy

informację o orzeczeniu ukrywali przez 5 dni?

Ukrywali przed:

- członkami spółdzielni z Kętrzyna, Reszla i Korsz,

- pełniącymi obowiązki członkami rady radzorczej kadencji 2017-2022,

- członkami wybranymi do rady nadzorczej na kadencję 2022-2025,

- przewodniczącymi i sekretarzami walnych zgromadzeń w 2022 r.

 

 

 

 

 

Wniosek o wykreślenie A. Książka  z rejestru KRS został źle sporządzony?

Do Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 1-11-2023 r., wpłynął wniosek o wykreślenie z rejestru KRS członka zarządu A. Książka:

Do wniosku nie zostało dołączone pełnomocnictwo zarządu spółdzielni. Po dołączeniu pełnomocnictwa, dniu 2023-11-08, Sąd KRS wysłał wezwanie:

Ale Spółdzielnia nie może uzupełnić składu zarządu, ponieważ rada nadzorcza (kadencji 2017-2022) pozostała w składzie trzyosobowym, a do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków rady nadzorczej (§ 69 ust. 3 statutu).

Rada nadzorcza kadencji 2022-2025 nie może podjąć tej uchwały, ponieważ Jarosław S., który przegrał wybory do rady, złożył pozew o unieważnienie 4 uchwał, m.in. o wyborze rady. Chociaż nie było i nie ma żadnych podstaw prawnych i faktycznych do uchylenia wyboru rady nadzorczej, to Książek pozew poparł, gdyż przegrali jego kandydaci. Sąd Okrągowy uchylił, w dniu 11-04-2023 r., postanowienie o wstrzymaniu wyboru rady nadzorczej. Pisalismy o tym w tekście: Bliski koniec prezesa Książka - Sąd z urzędu uchylił postanowienie. Jednak Jarosław S. i A. Książek dalej przedłużali rozpatrzenie sprawy i składali zażalenia.

Stanisław Kulas, po rozmowie telefonicznej, wysłał do Sądu KRS pismo o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy, ponieważ brak zarządu oraz rady nadzorczej ma charakter trwały: 

Czy wniosek o wykreślenie Książka z rejestru zostanie odrzucony z tych samych powodów, z których w dniu 14-11-2023 r., został odrzucony wniosek o ustanowienie kuratora?

Pisaliśmy o tym w tekście: 

Sąd ponownie odrzuca wniosek o ustanowienie kuratora dla Spółdzielni.

 

Wniosek o ustanowienie kuratora dla Spółdzielni Stanisław Kulas złożył już w dniu 17-11-2023 r. Opłacił go z własnych pieniędzy, aby jak najszybciej naprawić błędy zarządu Spółdzielni. 

 

Książek uciekł przed pytaniami mieszkańców i żądaniami wyjaśnienia nieprawidłowości w rozliczeniach za ciepło.

Zostawił Spółdzielnię bez zarządu i rady nadzorczej.

Nie dopilnował wniosków o swoje wykreślenie z rejestru i ustanowienie kurtatora.

 

Książek wprowadził chaos prawny.

Czy to brak wiedzy i błędy w zarządzaniu? 

Czy może zrobił to celowo, aby jeszcze bardziej zaszkodzić członkom naszej Spółdzielni?

 

 

 

 

 

Spis treści