Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Polecamy

„panie prezes Spółdzielni Pionier. Jak Wy naliczacie koszty ogrzewania? Mieszkam na czwartym piętrze bloku spółdzielczego temp ok. 20 stopni. Ten rok był z dodatnimi temperaturami. Jakim cudem mam 500 zł dopłaty? Wy jakąś łaskę robicie, że ludziom pozwalacie mieszkać w blokach w rzekomo lokalach własnościowych? Spółdzielnia czy prywata? Nie -pozdrawiam pseudo zarząd. Obudźcie się!”

Takie pytania ukazały się na portalu Facebooka Spotted: Kętrzyn i okolice oraz Nasz Kętrzyn.pl

Powtarzają się one co roku, gdy okazuje się, że mieszkańcy przepłacają za ogrzewanie. Szczególnie pokrzywdzeni są mieszkańcy najwyższych pięter, mieszkań szczytowych i parteru. Drugi powód wysokich dopłat, to rury grzewcze w łazienkach, na których nie ma podzielników.

Powodem wysokich kosztów jest nieprawidłowy obieg ciepła w pionach i zły regulamin. Za obydwie sprawy odpowiada zarząd spółdzielni mieszkaniowej i rada nadzorcza.

- Zgłaszaliśmy to już wielokrotnie, ale oni unikają naprawienia obiegu ciepła i poprawienia regulaminu – mówią spółdzielcy ze Stowarzyszenia Mieszkańców.
- Nawet nie chcą się spotkać pomimo wielokrotnych pism i interwencji –dodają.

Co powinni zrobić mieszkańcy? Czy muszą płacić za niesprawiedliwie naliczone ciepło, czy raczej na walnym zgromadzeniu powinni zmienić członków rady nadzorczej a potem zarząd spółdzielni?


PS. Mieszkańcy, którzy chcą sprawdzić prawidłowość swoich rozliczeń proszeni są o kontakt e-mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedstawiamy skrót wypowiedzi członka Stowarzyszenia Mieszkańców na walnym zebraniu członków spółdzielni z Osiedla Piastowskiego w 2019 r.


Osiedle Piastowskie było dotknięte skutkami tzw. „Planu Balcerowicza”, czego skutkiem były „kosmiczne” odsetki. Zastaliśmy w mieszkaniach zamontowane wodomierze, ale spółdzielnia pobierała ryczałt od ilości zameldowanych osób w mieszkaniu. Wymuszono na nas zamontowanie na grzejnikach wyparkowych podzielników ciepła, ale do dzisiaj brak jest na poszczególnych budynkach urządzeń mierzących dostarczane ciepło. Osoby, które nie zgadzały się na montaż podzielników dostały bardzo duże rachunki wyliczone z „sufitu”. Trzy osoby zostały dla przykładu pozwane do sądu o zapłatę i dopiero po trzech latach wygraliśmy w sądzie. Zaskarżaliśmy też regulaminy rozliczania ciepła.

Moja aktywność w spółdzielni jest powodowana tym, że ja chcę żeby w tej spółdzielni było przestrzegane prawo,
Ja chcę żeby w tej naszej Spółdzielni panowała sprawiedliwość. Powtórzę, żeby prawo i sprawiedliwość było przestrzegane dla członków spółdzielni, dla wszystkich jej mieszkańców. Tylko tego wymagam od zarządu, rady nadzorczej i ich radców prawnych.

Prezes informował Państwa, że według przedstawionego sprawozdania Zarządu w Spółdzielni jest dobrze. Jest dobrze, to dlaczego podniósł Państwu o kilkadziesiąt złotych miesięczny czynsz a sobie wziął podwyżkę pensji o 1950 zł brutto? Na tej Sali są osoby, które mają mniejsze emerytury od podwyżki prezesa. Prezes zarabia więcej niż burmistrz miasta lub starosta powiatu. Nie wstyd panu prezesowi, co kilka miesięcy podwyższać czynsz?

 

 

Publikujemy, umieszczone na stronie internetowej  

https://www.facebook.com/StowarzyszenieMieszkancowMPW

 Wnioski zmniejszenia 

 opłat eksploatacyjnych 

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmniejszeniu opłaty za eksploatację nieruchomości, z obecnej wartości 1,75 zł/m2 do wartości 1,50 zł/m2 obowiązującej w 2017 i 2018 r.

Uzasadnienie: Opłata ta jest mocno zawyżona przez niewłaściwe zarządzanie majątkiem spółdzielni przez organy spółdzielni oraz brak skutecznego nadzoru nad kosztami eksploatacji.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmniejszeniu opłaty na fundusz remontowy, z obecnej wartości 1,40 zł/m2 do wartości 1,20 zł/m2 obowiązującej w 2017 i 2018 r.

Uzasadnienie: opłata ta jest mocno zawyżona przez niewłaściwe zarządzanie funduszem remontowym, brak skutecznego nadzoru nad kosztami remontów i wykorzystywanie środków finansowych funduszu remontowego na cele niezwiązane z jego przeznaczeniem.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zobowiązaniu zarządu spółdzielni do negocjacji cen za dostawy ciepła do ogrzewania mieszkań i budynków spółdzielni oraz podgrzania ciepłej wody i wynegocjonowania przywrócenia cen obowiązujących w poprzednim okresie grzewczym.

Uzasadnienie: Ostatnia podwyżka cen taryfy dla ciepła, przez Spółkę Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” w Kętrzynie, jest naszym zdaniem nieuzasadniona. Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej nie powinni pokrywać nieuzasadnionych kosztów poniesionych przez Spółkę przy zakupie i remoncie następnego budynku oraz przy budowie stadionu miejskiego.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o likwidacji funduszu wymiany wodomierzy i jednoczesnym zobowiązaniu rady nadzorczej do jego likwidacji, rozliczenia oraz zwrotu pobranych z tego tytułu opłat.

Uzasadnienie: Wodomierze są własnością mieszkańców i nie stanowią majątku spółdzielni. Umowa na dostawę wody jest zawarta pomiędzy Spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kętrzynie a mieszkańcem. Spółdzielnia nie miała więc, naszym zdaniem, podstawy prawnej do wprowadzenia tych opłat. Opłaty powinny zostać zwrócone z należnymi odsetkami. Wymiana wodomierzy powinna być dokonana przez mieszkańców i finansowana z funduszu remontowego rozliczanego od wielu lat oddzielnie dla poszczególnych budynków.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmniejszeniu opłaty za konserwacje domofonu, z obecnej wartości 2,00 zł/mc do wartości 1,30 zł/mc obowiązującej poprzednio w 2017 i 2018 r.

Uzasadnienie: Opłata ta jest mocno zawyżona przez brak skutecznego nadzoru nad kosztami eksploatacji.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zwrocie opłaty za konserwacje domofonu, niesłusznie pobieranej za okres gwarancji i rękojmi domofonu.

Uzasadnienie: Opłaty te były pobierane niesłusznie i powinny zostać zwrócone mieszkańcom po ewentualnym potrąceniu udokumentowanych napraw wynikających z uszkodzeń, których gwarancja lub rękojmia nie obejmowała.

 

Od redakcji KBC: Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma wybór; przyjść na Walne Zebranie i zagłosować za zmniejszeniem opłat lub zostać w domu i więcej płacić.

 

 

Publikujemy, umieszczone na stronie internetowej  

https://www.facebook.com/StowarzyszenieMieszkancowMPW

 Wnioski wykonania remontów 

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zamontowaniu grzejników z opomiarowaniem, w łazienkach wyposażonych w grzejniki rurowe nieopomiarowane. Wykonanie prac finansowane będzie z funduszu remontowego.

Uzasadnienie: Grzejniki z opomiarowaniem zmniejszą koszty ogrzewania i zapewnią sprawiedliwsze rozliczenie ciepła dla poszczególnych mieszkań.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o wykonanie zmian w instalacji centralnego ogrzewania, finansowanych z funduszu remontowego, polegających na zmianie części instalacji i obiegu czynnika grzewczego, tak, aby energia cieplna była dostarczana w sposób ciągły do rur pionowych doprowadzających ciepło do kaloryferów w pokojach mieszkań oraz zmianie mocy grzejników, poprzez zmniejszenie ilości żeberek kaloryfera, uzgodnioną z mieszkańcami mieszkań.

Uzasadnienie: Prace te przywrócą poprzedni obieg w instalacji cieplnej, poprawią stan zabezpieczenia budynku przed wyziębieniem i zmniejszą koszty ogrzewania.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zamontowaniu, w każdym budynku mieszkalnym spółdzielni, wymienników ciepła i liczników dostarczonego ciepła w celu prawidłowego rozdzielenia kosztów ogrzewania. Wykonanie prac finansowane będzie z funduszu remontowego.

Uzasadnienie: Opomiarowanie budynków zapewni prawidłowe rozliczania kosztów ogrzewania.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zamontowaniu, na pisemne żądanie członka spółdzielni użytkującego lokal, czujników tlenku węgla, gazu i dymu z alarmem lokalnym i alarmem centralnym oraz wymianie niesprawnego podgrzewacza wody, zasilanego gazem na nowy bardziej bezpieczny i ekonomiczny. Zakup i montaż urządzeń, zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców lokalu, finansowane będą z funduszu remontowego.

Uzasadnienie: Zakup i montaż urządzeń zabezpieczy mieszkańców przed zatruciami gazami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia.

 

Od redakcji KBC: Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma wybór; przyjść na Walne Zebranie i zagłosować za potrzebnymi remontami lub zostać w domu i coraz więcej płacić na innych. 

Publikujemy, umieszczone na stronie internetowej  

https://www.facebook.com/StowarzyszenieMieszkancowMPW

"Wnioski o zmianę statutu

na Walne SM Pionier"

przedłożone przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie: 

Statut ma służyć spółdzielcom. Nie prezesowi, nie członkom rady nadzorczej tylko nam mieszkańcom! Dlatego opracowaliśmy poprawki do statutu, które pomogą mieszkańcom w załatwianiu spraw w spółdzielni. Nie każdy z nas rozumie język prawniczy. Dlatego na walnych zgromadzeniach, członkowie naszego Stowarzyszenia Mieszkańców przedstawią dodatkowe ustne uzasadnienie.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 3 Statutu pkt 10 -12 o treści: „10) (PKD 59) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
11) (PKD 60) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, 
12) (PKD 61) telekomunikacja.”

Uzasadnienie: Działalność wymieniona w § 3 Statutu pkt 10 -12 przynosi ciągłe straty, co zmniejsza środki finansowe na remonty i utrzymanie spółdzielni.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 13 Statutu pkt 2 o treści: „dbać o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych”.

Uzasadnienie: § 13 Statutu pkt 2 zobowiązuje do działań, które nie należą do ustawowych obowiązków członków spółdzielni i jest sprzeczna z prawem do wolności osobistej zagwarantowanej konstytucją.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 13 Statutu pkt 7 o treści: 
„uczestniczyć w zobowiązaniach spółdzielni wobec osób trzecich, a w szczególności z tytułu spłaty kredytów i odsetek wynikających m.in. z finansowania prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów,”

Uzasadnienie: § 13 Statutu pkt 7 jest niezgodny z art. 19 § 3 Prawa Spółdzielczego i zasadami współżycia społecznego. Członek spółdzielni nie może odpowiadać za niegospodarność lub przestępstwa członków zarządu i/lub rady nadzorczej.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 45 Statutu ust. 4 zdania drugiego o treści: 
„Ponadto w celach informacyjnych ogłoszenie może być zamieszczone w biurach administracji osiedlowych, na stronie internetowej spółdzielni lub wyemitowane w programie spółdzielczej telewizji.” 
a w to miejsce dodanie zdania drugiego o treści: 
„Ponadto ogłoszenie ma być zamieszczone w biurach administracji osiedlowych, na stronie internetowej spółdzielni i wyemitowane w programie spółdzielczej telewizji.”,

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ część członków spółdzielni przebywa czasowo poza miejscem zamieszkania a ogłoszenia na klatkach schodowych budynku są czasami zrywane.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 45 Statutu ust. 5 o treści: 
„Na wyraźne żądanie członka spółdzielni, zawiadomienia dokonuje się poprzez wysłanie listu poleconego lub elektronicznego na podany adres e-mail.”

Uzasadnienie. Członkowie spółdzielni przebywający stale lub czasowo poza Kętrzynem muszą być skutecznie powiadomieni o walnym zgromadzeniu.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 47 Statutu ust. 5 w zdaniu pierwszym, przed kropką, zdania o treści:
„a także umieszcza na stronie internetowej spółdzielni”

Uzasadnienie: Zmiana je potrzebna, ponieważ członkowie spółdzielni przebywający stale lub czasowo poza Kętrzynem mają prawo do pełnej informacji a ogłoszenia na klatkach schodowych budynku są czasami zrywane.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 52 Statutu w ust. 3 liczby „3” i zastąpienie jej liczbą „5” oraz skreślenie liczby „1” i zastąpienie jej liczbą „3”.

Uzasadnienie: Zmiana je konieczna, ponieważ członkowie spółdzielni mają prawo i obowiązek wypowiedzieć się w sprawach spółdzielni w sposób zapewniający pełne zaprezentowanie spraw statutowych i gospodarczych.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 52 Statutu ust. 3 w zdaniu drugim po kropce zdania o treści: 
„Członkom spółdzielni, zgłaszającym projekty uchwał, przysługuje prawo do ich uzasadnienia na częściowych walnych zgromadzeniach, czasie nie dłuższym niż 5 minut a także prawo do sprostowań i udzielania odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż 3 minuty.”

Uzasadnienie: Zmiana je konieczna, ponieważ członkowie spółdzielni, głosujący nad uchwałami, mają prawo do pełnej i wyczerpującej informacji w sposób zapewniający pełne zaprezentowanie spraw statutowych i gospodarczych.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 55 Statutu w ust. 9 liczby „1” i zastąpienie jej liczbą „3”.

Uzasadnienie: Zmiana je konieczna, ponieważ członkowie spółdzielni mają prawo do pełnej i wyczerpującej informacji o kandydacie a Statut nie może w tak drastyczny sposób ograniczać czasu wykonania tego prawa.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 57 Statutu ust. 1 – 5 o treści:
„1. Na miejsce członka rady nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, najbliższe walne zgromadzenie podzielone na części dokonuje uzupełniającego wyboru członka rady nadzorczej, na okres do końca tej kadencji, w trybie określonym w rozdziale 11.2.1. z zastrzeżeniem ust.2-5.
2. W przypadku utraty mandatu przez więcej niż 1/3 członków rady nadzorczej zarząd spółdzielni zwołuje niezwłocznie walne zgromadzenie w celu uzupełnienia jej składu. 3. Mandat członka rady nadzorczej wybranego w trakcie kadencji jest ważny do końca kadencji. 4. Za osobę wybraną do rady nadzorczej w wyborach uzupełniających uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość głosów, bez względu na to które osiedle reprezentuje. 5. W przypadku równej ilości głosów o wyborze kandydata do rady nadzorczej decyduje losowanie, które przeprowadza zebranie prezydiów walnego zgromadzenia.” a na to miejsce wpisanie zdania o treści:
„W miejsce członka Rady Nadzorczej, który mandat utracił, wchodzi członek Spółdzielni, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów do Rady Nadzorczej z tego samego Osiedla. W przypadku braku kandydata wchodzi kolejny kandydat z listy z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.”

Uzasadnienie: Uchwalony Statut, zaproponowany przez zarząd, jest niepraktyczny, ponieważ dla wyboru uzupełniającego, trzeba zwoływać nowe walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie zbiera się raz do roku, co oznacza, że przez długi okres czasu rada będzie pracowała w okrojonym składzie. Czy warto dla wyboru nowego członka rady zwoływać nowe walne zgromadzenie? Zwłaszcza, gdy rezygnacja nastąpi w krótkim okresie czasu po wyborze rady? Poprzedni sposób uzupełniania składu rady był praktyczny, szybki i zdawał egzamin, więc dlatego powinien być wprowadzony ponownie.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 62 pkt. 1 treści „ większością 2/3” i wpisanie na to miejsce słowa „bezwzględną większością”

Uzasadnienie: Zmiana je konieczna, ponieważ prawa walnego zgromadzenia nie mogą być ograniczane przez, nieprawidłowo wypełniających swoje obowiązki, członków rady nadzorczej.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 63 Statutu w ust. 1 w pkt 13, po przecinku, zdania o treści: 
„co nie zmienia prawa członków spółdzielni do zgłaszania wniosków o odwołanie członków zarządu do walnego zgromadzenia i ich głosowania przez walne zgromadzenie,”

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ prawa walnego zgromadzenia nie mogą być ograniczane przez uprawnienia rady nadzorczej.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 65 Statutu w pkt 1 słowa „kwartał” i wpisanie na to miejsce słowa „miesiąc”.

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ miesięczne sprawozdania finansowe muszą być kontrolowane na bieżąco, tak samo jak bieżąca praca organów i administracji spółdzielni.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 67 Statutu po kropce, zdania o treści: 
”Członkowie spółdzielni maja prawo do uczestnictwa, w sprawach które ich dotyczą, w posiedzeniach rady nadzorczej, z prawem do przedstawienia sprawy, zdawania pytań, sprostowań swojej wypowiedzi i otrzymania odpowiedzi.”

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ prawa członków do informacji o działalności spółdzielni nie mogą być ograniczane. Protokoły rady nadzorczej publikowane są z dużym opóźnieniem a sprawy są przedstawiane ogólnikowo i niekompletnie.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 73 Statutu w ust. 2 treści „ większość 2/3” i wpisanie na to miejsce słowa „bezwzględna większość”

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ prawa walnego zgromadzenia zapisane w ustawach nie mogą być ograniczane przez bardziej restrykcyjne zapisy statutu.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez dodanie w § 75 Statutu w ust. 4 po kropce, zdania o treści: 
”Członkowie spółdzielni mają prawo do uczestnictwa, w sprawach które ich dotyczą, w posiedzeniach zarządu, z prawem do przedstawienia sprawy, zdawania pytań, sprostowań swojej wypowiedzi i otrzymania odpowiedzi.”

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ prawa członków do informacji o działalności spółdzielni nie mogą być ograniczane. Protokoły zarządu publikowane są z dużym opóźnieniem a sprawy są przedstawiane ogólnikowo i niekompletnie.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmianie Statutu poprzez skreślenie w § 82 Statutu w ust. 3 pkt 3 o treści: „działalność społeczną, oświatową i kulturalną”.

Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna, ponieważ członkowie spółdzielni mają małe dochody a środki finansowe powinny być przeznaczane na pilne potrzeby remontowe. Działalność wymieniona w statucie była zapisana kilkanaście lat wcześniej. Została wykreślona ponieważ była wykorzystywana na potrzeby propagandowe aktualnych członków zarządu i rady nadzorczej a nie przynosiła zdanych efektów ekonomicznych.

 

Od redakcji KBC: Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma wybór; przyjść na Walne Zebranie i zagłosować za zmianami w statucie, które dają prawa mieszkańcom lub zostać w domu i więcej płacić za błędy tego zarządu i tej rady nadzorczej.

Kętrzyńskie media